-->
Ontmoetingsplek H-buurt

Ontmoetingsplek H-buurt

Make Your Voice Count        

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft Sabo Advies via het innovatieve participatietraject Make Your Voice Count (MYVC) buurtbewoners bewogen om in gesprek te gaan over hun wijk, zoals over de invulling van een ontmoetingsplek. Bewonersparticipatie dus voor de H-buurt in Amsterdam-Zuidoost. De aanpak was experimenteel maar succesvol.

 

Barrio Lobi Academy

Via bewonersparticipatie kunnen bewoners invloed uitoefenen op hun huisvesting of woonomgeving. Maar het is niet altijd gemakkelijk om bewoners hierbij te betrekken. Daarom hebben we een concept ontworpen dat de bewoners centraal stelt en uitgaat van wederkerigheid. Onder de naam ‘Barrio Lobi Academy’ brengen we lokale overheden en bewoners bij elkaar en zorgen dat ze in kleine setting met elkaar in gesprek raken en op creatieve wijze nader tot elkaar komen.

 

Daarom Sabo Advies

‘Barrio Lobi’ staat voor ‘hou van je buurt’. Een belangrijk gegeven, want als bewoners zich identificeren met hun buurt en betrokken zijn bij beslissingen daarover, is er minder vandalisme bijvoorbeeld. Met het concept van Sabo Advies, Barrio Lobi, wordt via vernieuwende, verrassende en inspirerende vormen van participatie verbinding gecreëerd. Tussen bewoners onderling en tussen bewoners en de lokale overheden.

 

De H-buurt

De H-Buurt kenmerkt zich vergelijkbaar met andere ontwikkelbuurten door een lage mate van sociale kwaliteit: er is onder andere sprake van een relatief grote sociaaleconomische en leefbaarheid(s)problematiek en een participatiegraad die gemiddeld lager is vergeleken met de rest van Amsterdam. Sociale uitsluiting (situatie waarin mensen vanwege omstandigheden, weinig financiële middelen of gebrek aan zorg, niet volledig kunnen deelnemen aan de samenleving) komt in het gebied relatief veel voor (22%) tegenover 8% over de hele stad bekeken. De bewoners die naar eigen zeggen meer dan gemiddeld betrokken zijn bij de H-buurt vinden dat zij onvoldoende ruimte krijgen om inspraak te geven of betrokken te worden bij beslismomenten in hun woon- en leefomgeving. Zij missen vooral initiatieven van onderop.

Onderzoek toont aan dat bewoners van aandachtswijken die op de hoogte zijn van of betrokken zijn bij de plannen voor hun wijk positiever zijn over de toekomst van de wijk en daarom ook meer participeren in de buurt dan bewoners in de wijken die niet op de hoogte zijn van de plannen.(bron:ois.amsterdam/assets/2017_gebiedsanalyse). Vooral als het gaat om het verbeteren van hun bestaansniveau, dan wel deel te hebben aan de versterking van de wijkeconomie. Een relatief groter deel van bewoners in de H-Buurt is echter niet of nauwelijks betrokken bij initiatieven of formele trajecten van de gemeente. De uitdaging is om vooral deze bewoners aan de hand van concrete plannen te bereiken en meer te betrekken bij hun leefomgeving.

 

Gemeente, bewoners en anderen toch samengebracht

Volgens het Barrio Lobi-concept is ook de participatie in de H-buurt vormgegeven. Samen een wijk ontwikkelen is vaak een wens, maar net zo vaak lastig om uit te voeren. Zo weten gemeenten en corporaties vaak niet hoe ze in gesprek komen met de buurtbewoners. En staan de bewoners zelf ook niet in de rij om mee te doen. Omdat ze denken daar geen verstand van te hebben, te druk zijn met andere zaken of al te vaak hun neus hebben gestoten. Met de aanpak van Barrio Lobi hebben we bewoners, gemeente, woningcorporaties en andere betrokken toch samen weten te brengen en naar elkaar laten luisteren.

 

Workshops

Via onder meer workshops hebben buurtbewoners geleerd hun ideeën uit te drukken en te presenteren. Ze hebben ook nagedacht over de invulling van een ontmoetingsplek; waar moet die komen? Welke activiteiten vinden er plaats? Wordt het een buurthuis, talentenhuis of iets anders? De buurtbewoners waren aan zet.

 

On hold, maar wel effectief

Het project startte in juni 2018. In februari 2020 is besloten het project on hold te zetten, er was onder meer nog teveel onduidelijkheid over het beschikbare budget. Toch heeft de aanpak Barrio Lobi zich nuttig bewezen. De gemeente wilde bijvoorbeeld in contact komen met buurtbewoners die ze via de gebruikelijke, formele trajecten niet konden bereiken. Met dit participatietraject lukte dat wel. Ook de bewoners zelf reageerden enthousiast op deze aanpak met onder meer interactieve bijeenkomsten en workshops.

 

De Barrio Lobi-aanpak van Sabo Advies: voor een leefbare buurt

Barrio Lobi Academy is een innovatieve werkwijze waarbij verschillende groepen met verrassende, vernieuwende en inspirerende werkvormen met elkaar in contact komen en naar elkaar leren luisteren, vragen of behoeften vaststellen en samen vragen beantwoorden. Het maakt participatie mogelijk doordat er sprake is van wederkerigheid. De gewenste en noodzakelijke betrokkenheid die een buurt leefbaar maakt en houdt, krijgt met de Barrio Lobi-aanpak van Sabo Advies een kans.

 

 

Quote van bewoner

'NODIG! 'Alleen maar positief hierover. Als mijn diensten het toelaten kom ik naar alle bijeenkomsten ga zo door'.

Impressie